Изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

разделител
Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

На 21.08.2017 г. Печатница Дъга ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката № BG16RFOP002-3.001-0927-C01/21.08.2017 г. „Устойчив растеж и конкурентоспособност на Печатница Дъга ООД чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 1 303 150.00 лв. (778 119.75 лв. европейско и 137 315.25 лв. национално съфинансиране) с продължителност 14 месеца.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви дългосрочни конкурентни предимства на Печатница Дъга ООД на пазара на печатни материали и по-специално на пазара на ролни самозалепни етикети. Специфичната цел на проекта е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на Печатница Дъга ООД, посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до съществено разширяване на капацитета за производство на основния продукт в компанията, при използване на високо енергийно-ефективно оборудване. По този начин ще се увеличи значително производителността, ще се постигане устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на Печатница Дъга ООД.

By | 2017-10-18T17:13:12+00:00 септември 18th, 2017|Новини|